Hur mycket rör sig barn idag?

Internationella riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag i genomsnitt, men trots rekommendationen är det få barn som når upp till detta.

Enligt Pep-rapporten 2020 är det bara två av tio barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en låg inkomst når rekommendationen i mindre utsträckning än de barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en hög inkomst.

Tittar vi på utvecklingen över tid så finns det rapporter om att barn idag är mer stillasittande än för bara 20 år sedan. En studie från Göteborgs Universitet kunde visa att mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Detta är en oroande utveckling som vi på Generation Pep vill vara med och förhindra.

TIPS​! Här hittar du riktlinjer för barns fysiska aktivitet i en enda enkel bild att ladda ned, printa och sätta upp.Läs mer 

Hur mycket ska barn röra sig?

Minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen!

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn över 5 år ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan och då ska pulsen höjas.

Aktiviteter bör anpassas efter barnets fysiska kapacitet utifrån ålder, sjukdomstillstånd och funktionsvariation. Det är däremot viktigt att alltid möjliggöra rörelse i den mån barnet klarar av.

Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsvariation, som inte kan nå upp till rekommendationerna, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Det är viktigt att prata med en fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska för att få individuellt anpassade råd.

När det gäller de allra minsta barnen har WHO också tagit fram rekommendationer. Spädbarn (upp till ett år) bör uppmuntras att vara fysiskt aktiva från födseln utifrån givna förutsättningar. Småbarn och barn i förskolan bör vara fysiskt aktiva varje dag i minst tre timmar och aktiviteten bör spridas över hela dagen. Barn upp till 5 år bör inte vara stillasittande i mer än en timme åt gången, med undantag för att sova.Läs mer 

Varför är det bra att röra på sig?

Förebygger sjukdomar

Att röra på sig 60 minuter om dagen med måttlig till hög intensitet kan till exempel minska riskerna för diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, men också minska risken för övervikt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) skulle cirka 30 procent av all cancer och hela 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke kunna förebyggas genom förändrade levnadsvanor. Fysisk aktivet påverkar även vår psykiska hälsa positivt och är en skyddande faktor för exempelvis depression.

Fysisk aktivitet främjar även hjärt- och lungkapacitet, muskelstyrka, skelettstyrka, smidighet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination, vilka alla bidrar till kroppens välbefinnande.Läs mer 

Förbättrar inlärnings- och koncentrationsförmåga 

Studier har visat att så lite som fyra minuter fysisk aktivitet kan öka uppmärksamheten. I en systematisk sammanställning av forskning som fokuserade på effekten av ökad fysisk aktivitet och barns kognitiva förmågor framgick att dessa förmågor förbättrades med ökad fysisk aktivitet. Framförallt förbättrades barnens förmåga att lösa problem och deras förmåga att koncentrera sig.

Alla barn och unga gynnas av fysisk aktivitet när det kommer till koncentration och inlärningsförmåga, men kanske allra mest barn och unga med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Fysisk aktivitet i alla former (lek, sport, rörelsepauser, vardagsmotion) ökar även stresståligheten, vilket gör att kroppen inte reagerar lika mycket på stressande situationer och miljöer.Läs mer 

Främjar mental hälsa och välmående 

Att röra på sig är inte bara bra för kroppen, utan också mycket bra för knoppen. När vi rör på oss frigörs så kallade signalsubstanser, till exempel dopamin, serotonin och endorfiner. Dessa signalsubstanser påverkar oss på olika sätt, och hjälper oss att må bra. Dopamin och serotonin motverkar till exempel depression och smärta, medan endorfiner hjälper dig att känna dig gladare.

Studier har även visat att fysisk aktivitet har positiv inverkan på självkänslan och självuppfattningen, vilket i sin tur påverkar vårt välbefinnande. Läs mer 

Enkla tips för att få in mer rörelse i vardagen

Att få in rörelse varje dag kan kännas svårt, men med små knep behöver det inte ta mer tid från vardagens bestyr. Här nedan har vi listat tips på hur man kan få in mer rörelse varje dag. Läs mer 

Fakta om skärmtid

Den stillasittande skärmtiden breder ut sig hos både vuxna och barn, och ofta innebär det också att vi kanske rör oss mindre.

I en forskningssammanställning över hur barn och ungdomars psykiska välbefinnande påverkas av digitala medier framhålls att sannolikheten är högre att rapportera lägre välbefinnande bland dem som tillbringar omfattande tid framför en skärm. I sammanställningen framgår dock att kopplingen beror på vem en är, vad en gör på skärmen, hur länge en gör det och hur livet ser ut i övrigt. Vårt välbefinnande beror på många olika delar och spenderar en för mycket tid på en sak kan det ta utrymme för de delar vi behöver för att må bra.

I Pep-rapporten 2020 kunde vi se att över hälften av alla barn i åldern 4-6 år satt stilla 1-2 timmar framför en skärm efter förskolans slut. Världshälsoorganisationen (WHO) kom under 2019 ut med riktlinjer för barn och ungas skärmtid och sa då att barn i förskoleåldern skall ha max en timmas stillasittande skärmtid per dag. Idag vet vi dock som sagt att många barn sitter stilla framför en skärm betydligt längre än så.Läs mer 

Tips för en mer hälsosam skärmnärvaro

Sissela Nutley är forskare och har bland annat tittat på hur vår hjärna påverkas av den allt mer digitala världen och vår digitala närvaro. Här nedan hittar du hennes bästa tips för en mer hälsosam skärmtid.Läs mer 

Artikeln kommer från Generation Pep: https://generationpep.se/sv/fakta-och-rad/fysisk-aktivitet/ som arbetar för barn och ungas hälsa och är en ickevinstdrivande stiftelse.